Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid                     

[1]  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

[2] Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

[3] Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

[4] Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Say Jess Fashionstore ingestemd is.

[5]  De internetsite van Say Jess Fashionstore richt zich op de Nederlandse markt.

[6]  Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Say Jess Fashionstore in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

[7] Say Jess Fashionstore behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.

[8]  Door het gebruik van de internetsite van Say Jess Fashionstore en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

[9] Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

Artikel 2: Gegevens van de onderneming

Naam van de onderneming: Say Jess Fashionstore

Adresgegevens:

Havendijk 63

5017 AL TILBURG

BTW: NL002293640B77

KvK: 60939710

E: info@sayjessfashionstore.nl

 

Artikel 3: Aanbiedingen

[1] De aanbiedingen van Say Jess Fashionstore zijn geldig zolang de voorraad strekt.

[2] De aanbiedingen worden aangegeven via een icoon ‘SALE’ bij het product.

[3] Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken. Tenzij anders

aangegeven.

 

Artikel 4: Overeenkomst

[1]  Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de orderbevestiging aan de koper is overhandigd per e-mail naar het door de koper opgegeven e-mailadres.

[2] Say Jess Fashionstore en de koper komen uitdrukkelijk overeen, dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen, een geldige overeenkomst tot stand komt [lid 4].

[3] Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Say Jess Fashionstore zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.

[4] Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Say Jess Fashionstore garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Artikel 5: Prijzen

[1]  Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

[2] Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet worden verhoogd. Behoudend op prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de BTW tarieven.

[3] Kortingscodes en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur die vermeld zijn bij de aanbieding. De aanbieding wordt vermeld op de internetsite.

[4] De Koper is de prijs verschuldigd die Say Jess Fashionstore in haar bevestiging/factuur vermeld.

[5]  Bezorgkosten (4,95) zijn niet inbegrepen in de prijs.

 

Artikel 6: Betaling

[1]  Bestellingen worden via de internetsite betaald via iDeal.

[2] Indien een betalingstermijn door Say Jess Fashionstore is afgesproken geldt dat enkel voor de betreffende bestelling. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder de dan alsnog te stellen overeen te komen voorwaarden.

[3] Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Say Jess Fashionstore als gevolg van de niet nakoming door Koper van dienst (betaling) verplichtingen heeft moeten maken.

[4] In geval van niet-tijdige betaling is Say Jess Fashionstore bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

[5]  Say Jess Fashionstore is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden bij een niet-tijdige betaling of (verdere levering).

 

Artikel 7: Leveringen

[1]  Als plaats van levering geldt het adres wat de koper heeft opgegeven.

[2] De bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Het streven is om de bestellingen, die voor 17.00 uur zijn besteld op werkdagen, dezelfde dag te versturen. Het streven voor bestellingen buiten werkdagen is maximaal 3 dagen. De genoemde levertijd geldt als een indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Nadere informatie over levertijden worden vermeld op de website of worden op schriftelijke wijze kenbaar gemaakt.

[3] Mocht de levertijd niet haalbaar zijn dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

[4] Besteld de koper een product wat tijdelijk niet op voorraad is, dan zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Eventuele vertragingen worden schriftelijk of telefonisch doorgegeven.

[5]  Say Jess Fashionstore is niet aansprakelijk bij verlies of beschadiging. Tenzij anders is overeengekomen.

[6]  Pakketten worden aangeboden via TNT. Tenzij anders aangegeven.

[7]  De consument kan ervoor kiezen het pakket in de winkel op te halen. Say Jess Fashionstore zal via de e-mail of telefonisch contact opnemen om u te laten weten als het pakket voor u klaar staat.

[8]  Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende voorwaarden.

 

Artikel 8: Herroepingsrecht 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst

te herroepen.  U kunt dit doen door een e-mail of brief te sturen. Kiest u ervoor om een brief of e-mail te sturen dan moet hier de volgende informatie in voorkomen:

Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de

volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (

– Adres gegevens consument

– Datum van bestelling

– Datum van ontvangst

– Handtekening

 

[1] De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag   

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons [2] via een ondubbelzinnige verklaring (bv.

schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te

herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar  bent hiertoe niet verplicht

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

[2] Gevolgen van de herroeping 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan,

inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze

voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering)

onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw

beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde

betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk

anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening

worden gebracht .

Modelinstructie ontbinding 

[1]Instructies voor het invullen van het modelformulier

a) voor verkoopovereenkomsten:

„waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit

krijgt.”;

c) voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft

besteld die afzonderlijk worden geleverd:

„waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in

bezit krijgt.”;

d) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen

of onderdelen:

„waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het

laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.”;

[2]. Say Jess Fashionstore, Havendijk 63, 5017 AL  TILBURG, E:  info@sayjessfashionstore.nl

[3]. „U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze e-mail [info@sayjessfashionstore.nl]. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.”.

[4]. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”

[5]. Indien de consument goederen heeft ontvangen in verband met de overeenkomst,:

a) „U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop

u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan …

[naam en, indien van toepassing, het adres van de persoon die door u gemachtigd is om de

goederen in ontvangst te nemen] terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de

goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

b) De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

c) U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen.

[6]. In geval van een overeenkomst voor de verrichting van diensten of de levering, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

[1]  Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over,  nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Say Jess Fashionstore is verschuldigd volledig heeft voldaan.

[2]  De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten,  verkopen of doorleveren.

 

Artikel 10: garantie en aansprakelijkheid

[1] Say Jess Fashionstore garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

[2] Say Jess Fashionstore is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Say Jess Fashionstore en is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

[3]  De factuur geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

[4]  Indien Say Jess Fashionstore, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

[5]  Onverminderd het in dit artikel bepaalde. Er is geen sprake van garantie;

indien slijtage als normaal beschouwd kan worden.

–  indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

–  indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht.

–  indien er reparaties zijn uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van Say Jess Fashionstore of de fabrikant.

–  indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.

[6]  De Koper is gehouden Say Jess Fashionstore te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Say Jess Fashionstore mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

[7] De Koper is verplicht het product aan Say Jess Fashionstore te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Say Jess Fashionstore zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

[8]  Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

 

Artikel 11: Overmacht

[1]  In geval van overmacht is Say Jess Fashionstore niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

[2] Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 10: Intellectueel eigendom

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Say Jess Fashionstore, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

[Onder intellectueel eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten]

 

Artikel 12: Links

De site van Say Jess Fashionstore kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Say Jess Fashionstore geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

 

Artikel 13: Uw rechten

Heeft u vragen over welke gegevens over u worden verwerkt? Dan kunt u contact opnemen via het contactformulier (contact) of via info@sayjessfashionstore.nl Daarnaast kunt u via deze weg verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aangeven. Say Jess Fashionstore zal dit zo spoedig mogelijk verwerken. Het toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw email adres voor opgegeven heeft.

 

 

 

 

 

copyright Say Jess Fashionstore

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

[1] Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
[2] Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
[3] Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
[4] Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Say Jess Fashionstore ingestemd is.
[5] De internetsite van Say Jess Fashionstore richt zich op de Nederlandse markt.
[6] Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Say Jess Fashionstore in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
[7] Say Jess Fashionstore behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
[8] Door het gebruik van de internetsite van Say Jess Fashionstore en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
[9] Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 2: Gegevens van de onderneming

Naam van de onderneming: Say Jess Fashionstore

Adresgegevens:
Havendijk 63
5017 AL TILBURG

BTW: NL213690093B01
KvK: 60939710

E: info@sayjessfashionstore.nl

Artikel 3: Aanbiedingen

[1] De aanbiedingen van Say Jess Fashionstore zijn geldig zolang de voorraad strekt.
[2] De aanbiedingen worden aangegeven via een icoon ‘SALE’ bij het product.
[3] Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken. Tenzij anders
aangegeven.

Artikel 4: Overeenkomst

[1] Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de orderbevestiging aan de koper is overhandigd per e-mail naar het door de koper opgegeven e-mailadres.
[2] Say Jess Fashionstore en de koper komen uitdrukkelijk overeen, dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen, een geldige overeenkomst tot stand komt [lid 4].
[3] Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Say Jess Fashionstore zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.
[4] Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Say Jess Fashionstore garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 5: Prijzen

[1] Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
[2] Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet worden verhoogd. Behoudend op prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de BTW tarieven.
[3] Kortingscodes en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur die vermeld zijn bij de aanbieding. De aanbieding wordt vermeld op de internetsite.
[4] De Koper is de prijs verschuldigd die Say Jess Fashionstore in haar bevestiging/factuur vermeld.
[5] Bezorgkosten (4,95) zijn niet inbegrepen in de prijs.

Artikel 6: Betaling

[1] Bestellingen worden via de internetsite betaald via iDeal.
[2] Indien een betalingstermijn door Say Jess Fashionstore is afgesproken geldt dat enkel voor de betreffende bestelling. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder de dan alsnog te stellen overeen te komen voorwaarden.
[3] Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Say Jess Fashionstore als gevolg van de niet nakoming door Koper van dienst (betaling) verplichtingen heeft moeten maken.
[4] In geval van niet-tijdige betaling is Say Jess Fashionstore bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
[5] Say Jess Fashionstore is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden bij een niet-tijdige betaling of (verdere levering).

Artikel 7: Leveringen

[1] Als plaats van levering geldt het adres wat de koper heeft opgegeven.
[2] De bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Het streven is om de bestellingen, die voor 17.00 uur zijn besteld op werkdagen, dezelfde dag te versturen. Het streven voor bestellingen buiten werkdagen is maximaal 3 dagen. De genoemde levertijd geldt als een indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Nadere informatie over levertijden worden vermeld op de website of worden op schriftelijke wijze kenbaar gemaakt.
[3] Mocht de levertijd niet haalbaar zijn dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
[4] Besteld de koper een product wat tijdelijk niet op voorraad is, dan zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Eventuele vertragingen worden schriftelijk of telefonisch doorgegeven.
[5] Say Jess Fashionstore is niet aansprakelijk bij verlies of beschadiging. Tenzij anders is overeengekomen.
[6] Pakketten worden aangeboden via TNT. Tenzij anders aangegeven.
[7] De consument kan ervoor kiezen het pakket in de winkel op te halen. Say Jess Fashionstore zal via de e-mail of telefonisch contact opnemen om u te laten weten als het pakket voor u klaar staat.
[8] Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende voorwaarden.

Artikel 8: Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst
te herroepen. U kunt dit doen door een e-mail of brief te sturen. Kiest u ervoor om een brief of e-mail te sturen dan moet hier de volgende informatie in voorkomen:
Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de
volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (
– Adres gegevens consument
– Datum van bestelling
– Datum van ontvangst
– Handtekening

[1] De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons [2] via een ondubbelzinnige verklaring (bv.
schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te
herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

[2] Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan,
inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze
voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering)
onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw
beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde
betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk
anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening
worden gebracht .

Modelinstructie ontbinding
[1]Instructies voor het invullen van het modelformulier
a) voor verkoopovereenkomsten:
„waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit
krijgt.”;
c) voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft
besteld die afzonderlijk worden geleverd:
„waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in
bezit krijgt.”;
d) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen
of onderdelen:
„waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het
laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.”;

[2]. Say Jess Fashionstore, Havendijk 63, 5017 AL TILBURG, E: info@sayjessfashionstore.nl

[3]. „U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze e-mail [info@sayjesstobeauty.nl]. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.”.

[4]. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”

[5]. Indien de consument goederen heeft ontvangen in verband met de overeenkomst,:
a) „U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop
u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan …
[naam en, indien van toepassing, het adres van de persoon die door u gemachtigd is om de
goederen in ontvangst te nemen] terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de
goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
b) De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
c) U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen.

[6]. In geval van een overeenkomst voor de verrichting van diensten of de levering, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

[1] Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Say Jess Fashionstore is verschuldigd volledig heeft voldaan.
[2] De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten,
verkopen of doorleveren.

Artikel 10: garantie en aansprakelijkheid

[1] Say Jess Fashionstore garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
[2] Say Jess Fashionstore is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Say Jess Fashionstore en is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
[3] De factuur geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
[4] Indien Say Jess Fashionstore, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
[5] Onverminderd het in dit artikel bepaalde. Er is geen sprake van garantie;
– indien slijtage als normaal beschouwd kan worden.
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht.
– indien er reparaties zijn uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van Say Jess Fashionstore of
de fabrikant.
– indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of
onoordeelkundig gebruik;
[6] De Koper is gehouden Say Jess Fashionstore te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Say Jess Fashionstore mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
[7] De Koper is verplicht het product aan Say Jess Fashionstore te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Say Jess Fashionstore zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
[8] Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

Artikel 11: Overmacht

[1] In geval van overmacht is Say Jess Fashionstore niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
[2] Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
Artikel 10: Intellectueel eigendom

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Say Jess Fashionstore, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
[Onder intellectueel eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten]

Artikel 12: Links

De site van Say Jess Fashionstore kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Say Jess Fashionstore geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 13: Uw rechten

Heeft u vragen over welke gegevens over u worden verwerkt? Dan kunt u contact opnemen via het contactformulier (contact) of via info@sayjessfashionstore.nl. Daarnaast kunt u via deze weg verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aangeven. Say Jess Fashionstore zal dit zo spoedig mogelijk verwerken. Het toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres voor opgegeven heeft.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)